Trots Gooise Meren , , gooisemeren@trotsnl.nl http://gooisemeren.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Verkiezingsprogramma Trots op Nederland - Gooise MerenHet volledige Verkiezingsprogramma Trots op Nederland - Gooise Meren kunt u als .pdf hier downloaden, de tekst staat hieronder ook:

Bussum, 15 september 2015

 

 

Trots op Nederland verafschuwt partijgebonden stokpaardjes, die vaak ten koste gaan van anderen in onze samenleving.

 Trots op Nederland wil zich hardmaken voor de cultuur, het karakter en de daaraan verbonden vrijheden in Nederland die is gevaar komen. Er moet een einde komen aan de 'weg-met-ons-stroming' die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen. Dit is onacceptabel zo gaan oer Hollandse tradities zoals "het Sinterklaasfeest" kapot.

 Daar naast willen wij de democratische inslag verduidelijken door de burger meer en beter te laten participeren. Dit vooral laagdrempelig. Trots op Nederland is er voor de hele gemeenschap, en dat wil zeggen, voor alle burgers in deze nieuwe gemeente. Wij dienen het algemeen maatschappelijk belang en geen individuele belangetjes. Trots op Nederland verafschuwt partijgebonden stokpaardjes, die vaak ten
 koste gaan van anderen in onze samenleving. En voor ons is iedereen gelijk in dit land.

Dit conform wat in art.1. van onze Grondwet is vastgesteld. Om burgers te laten participeren heeft Trots op Nederland een plan bedacht en wij zullen na de verkiezingen werk maken van dit plan om de burgers te attenderen op de extra mogelijkheden en inbreng in de politiek. Geen hoge drempels meer, maar laagdrempelig participeren en bij voorkeur op buurt- of wijkniveau. Dit omdat velen niet trots zijn op de politiek en omdat Trots op Nederland het negatieve imago van de politiek wil veranderen. Wij zijn van mening dat er meer is dan alleen verkiezingen, wij willen er ook na de verkiezingen voor u zijn.

Er is meer dan alleen verkiezingen, wij zullen er ook na de verkiezingen voor u zijn.

Namens de afdeling van Trots op Nederland - Gooise Meren

Lijstrekker John Krabbendam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          Samenvatting programma 2016-2018

 

2.     Verkiezingsprogramma "VERTROUWEN EN HANDHAVEN"

2.1. Algemeen Bestuur

➢         Verantwoord financieel beleid

➢         Kerntaken discussie

➢         Meer transparant

➢         Burger participatie

➢         Reguleren aantal burgerleden

➢         Minder regels

➢         Een adequaat ambitieniveau

 

2.2. Openbare orde en veiligheid

➢         Waarborgen veiligheid en handhaving openbare orde

➢         Inzet Boa’s

➢         Vernielers draaien op voor de schade

➢         Politiebureau Gooise Meren

2.3. Verkeer, vervoer en waterstaat

➢         Meer parkeerplaatsen en gratis parkeren

➢         Verbeterde ontsluiting autosnelwegen

➢         Bereikbaarheid

 

2.4. Economische zaken

➢       Economie

➢       Werken aan werk, voor eigen bewoners en zelfstandigen

➢       Stimuleren lokale economie

➢       Economie en bereikbaarheid

➢       Plaatselijke economie en parkeerbeleid

➢       Winkelbestand en reclamebelasting

➢       Extra weekmarkten met een thema

➢       Diversiteit Winkels

2.5. Onderwijs

➢       Talentontwikkeling

➢       Primaire onderwijstaken

➢       Onderwijs is ontwikkeling

 

2.6. Cultuur, Recreatie en sport

➢       Ontwikkelen economische potentie van het toerisme

➢       Cultureel centrum

➢       Meedenken met het verenigingsleven

➢       Jeugd en sport

 

2.7. Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening

➢       Werk of bijstand

 

 

2.8. Volksgezondheid en milieu/afval

➢       Duurzaam Gooise Meren

➢       Geen windmolens

➢       Ruime openstelling aanbiedstation

➢       Repressie en preventie tegen drugsgebruik

➢       Voorlichting ouders over alcoholgebruik jongeren

➢       Gooise Meren en ouderenzorg

➢       Decentralisatie WMO

➢       Efficiënt omgaan met het budget

➢       Mantelzorg

2.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

➢       Duurzaam wonen en bouwen

➢       Sociale huurwoningen

➢       Seniorenwoningen

 

 

 

 

2.0. Verkiezingsprogramma Vertrouwen en Handhaven 2016-2018

2.1. Algemeen Bestuur

Verantwoord financieel beleid

Een verantwoord financieel beleid is voor de Trots op Nederland de basis voor het totale gemeentelijk beleid. Dit beleid stoelt op een reële, sluitende begroting met een gezonde reservepositie zodat een buffer in financieel mindere tijden gewaarborgd is. De start van de gemeente Gooise Meren wordt bemoeilijkt door de financiële erfenis van met name de gemeente Muiden. Het is voor ons van belang dat deze wordt weggewerkt door waar mogelijk besparingen door te voeren en niet door deze via lastenverhogingen voor de inwoners van Gooise Meren te saneren.

 

Door decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, waarbij niet altijd ook één op één de budgetten meegaan, komen de gemeentelijke financiën onder druk te staan. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden waarbij prioriteit nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken.

Het algemeen maatschappelijk belang staat bij ons voorop.

De begroting dient op belangrijke gebieden duidelijke, inzichtelijke doelstellingen als uitgangspunt op te nemen. Trots op Nederland is voorstander van het zo laag mogelijk houden van lokale belastingen. Belastingopbrengst moet een middel zijn om kosten die voor deze gemeenschap worden gemaakt te bekostigen en het geld moet het algemeen maatschappelijk belang dienen. En zeker niet de stokpaardjes van individuen en diverse belangengroeperingen. Het algemeen maatschappelijk belang staat bij ons voorop.

Belastingopbrengst moet een middel zijn om kosten die voor deze gemeenschap worden gemaakt te bekostigen, en het geld moet het algemeen belang dienen en niet de stokpaardjes van individuen en diverse belangengroeperingen

Kerntaken discussie

Met de kerntakendiscussie mag de raad een keuze maken tussen diverse kostenposten.

De nieuwe gemeente moet bezuinigen en die keuze is dus belangrijk voor iedereen die in deze gemeente woont, werkt en deelneemt aan verenigingen.

De raad moet kijken vanuit de wettelijke basis. Wat moet de gemeente wettelijk regelen en wat willen wij als inwoners dat deze gemeente er extra bij blijft doen.

En daarmee komt automatisch de vraag “wat mag het extra gaan kosten?”

 

Exact is tijdens het schrijven van dit programma niet duidelijk wat en hoe we die noodzakelijke bezuiniging moeten realiseren. We zitten namelijk nog maar vooraan in het proces. Maar wij willen niet gaan voor belastingverhoging. Trots op Nederland wil gaan voor zaken die de burger niet raken. Dat betekent dat de bezuinigingen zoveel mogelijk niet direct of indirect ten laste mogen komen van de burger. Een bezuiniging op een subsidie voor een vereniging betekent namelijk een contributieverhoging, en dat treft de burgers indirect.

 

Trots op Nederland  wil niet gaan voor belastingverhoging, Trots op Nederland wil gaan voor zaken die de burger niet raken.

Meer transparantie

Trots op Nederland wil openheid van zaken. Wij vinden dat besluitvorming transparant moet zijn. Vertrouwelijk of geheim vergaderen mag alleen als het echt noodzakelijk is. Wij zijn daarom voorstander van dat de gemeenteraadsvergaderingen via lokale TV kan worden gevolgd.

 

Trots op Nederland  is  daarom voorstander van dat de gemeenteraadsvergaderingen via lokale TV kan worden gevolgd

Burger participatie

Trots op Nederland wil burgers de kans te geven om te debatteren over diverse onderwerpen met de volksvertegenwoordigers. Wij zijn van mening dat we burgers niet alleen nodig hebben bij de verkiezingen, maar dat zij ook kunnen ondersteunen en dat zij actief moeten kunnen blijven bijdragen aan besluitvorming. Uiteindelijk is het ook hun zaak. De volksvertegenwoordigers van Trots op Nederland zullen dan ook te allen tijde klaar staan om burgers bij te staan en eventuele passende ideeën mee te nemen in de besluitvorming.

Trots op Nederland  is van mening dat we burgers niet alleen nodig hebben bij de verkiezingen maar dat zij ook kunnen ondersteunen en dat zij actief moeten kunnen blijven bijdragen aan besluitvorming.

 

Reguleren aantal commissieleden niet zijnde raadsleden

Commissieleden niet zijnde raadsleden (CnzR) kunnen ongelimiteerd worden ingezet.
Trots op Nederland wil dit reguleren en maximaliseren tot maximaal 3 burgerleden per partij.
Dit betekent dat partijen toch de mogelijkheid hebben om de ondersteuning in de commissies te kunnen realiseren. De andere leden op de lijst worden dan gezien als fractieondersteuners. Door deze regeling wordt ook dit verschil verduidelijkt.

 

 

Minder regels

Regels en wetgeving stagneren de besluitvorming. De landelijke politiek heeft de laatste jaren gewerkt aan een overvloedige regelgeving en voor al een uitgebreide en strengere regelgeving. Dit gaat tegen alle liberale principes in. Wij zijn van mening dat overtollige wet- en regelgeving uitgebannen moet worden. Een sterke basis moet voldoende zijn. Teveel regelgeving brengt met zich mee dat handhaving (deels) onmogelijk wordt. Minder regels, maar de regels die noodzakelijk zijn worden dan ook gehandhaafd.

Een sterke basis moet voldoende zijn. Teveel regelgeving brengt met zich mee dat handhaving (deels) onmogelijk wordt.

 

Een adequaat ambitieniveau

Trots op Nederland is van mening dat het ambitie niveau in deze gemeente omlaag kan.

Wij vinden dat eerst lopende zaken moeten worden gerealiseerd en dan pas weer andere zaken kunnen worden opgepakt. Teveel geld in grondexploitatie en andere projecten betekent een verminderde solvabiliteit en kost de gemeenschap veel rente. Ook is het zo dat de gemeente, door de diversiteit aan projecten, zichzelf beconcurreert. Wij willen dit type mismanagement stoppen!

 

 

2.2.  Openbare orde en veiligheid

Waarborgen veiligheid en handhaving

Een overheid heeft de verantwoordelijkheid voor waarborging van de veiligheid van haar burgers in een integraal handhavingsbeleid. Trots op Nederland is voorstander van een harde aanpak van degenen, die de veiligheid en openbare orde verstoren. De kosten die gemaakt worden moeten worden verhaald op de veroorzakers.

 

Inzet BOA

Trots op Nederland  is van mening dat de BOA meer ingezet moet worden op het gebied van overlast. Het parkeerprobleem in de centra lijkt gelijk een inkomstenbron.

Foutparkeerders verdienen een boete, maar het vizier alleen richten op dit euvel gaat ons te ver. Wij willen dat de Boa’s meer worden ingezet tussen de burgers in en minder moeten worden ingezet voor het schrijven van bonnen.

De Algemene Plaatselijke Verordening, waarmee de gemeente zijn eigen aanvullende regels heeft vastgelegd, is uitgebreider dan alleen het fout parkeren in het centrum.

 

Vernielers draaien op voor de schade

Een grotere pakkans voor daders die gemeenschappelijke eigendommen vernielen.

Denk hierbij o.a. aan de kraaien op het standbeeld in Bussum en het zgn. rotondespel in het Bussumse Spiegel en andere vernielingen. Naast deze grotere pakkans willen wij de vernieler opdraait voor de schade straf moet straf zijn.

 

Politiebureau

Trots op Nederland  is voor behoud van een eigen politiebureau in de gemeente. Aangifte doen buiten de plaats hoort niet bij een zelfstandige gemeente. Burgers zijn hier als eerst het dupe van. Ook ouderen zijn de dupe, gezien deze groep veelal het minst mobiel is om zich naar het politiebureau te gaan. Wij zijn tegen het uit handen geven en afhankelijk worden van omliggende gemeentes als gevolg van de komst van een nationale politie. Ook de inwoners van Gooise Meren betalen belasting, daarom hebben ze ook recht op een justitieel apparaat wat ze gemakkelijk kunnen bereiken.

 

2.3. Verkeer, vervoer en waterstaat

Meer parkeerplaatsen en gratis parkeren

Het parkeerbeleid in Gooise Meren is al geruime tijd een hot item. Trots op Nederland is in principe tegen betaald parkeren. Wij zijn van mening dat het probleem een tekort is aan parkeerplaatsen. Betaald parkeren zal voor de burgers extra kosten betekenen en zal voor de middenstand in dit dorp winstderving betekenen. De ondernemers zullen in het geval van betaald parkeren 15 tot 20% van hun omzet verliezen. Door het MKB is aangetoond dat betaald parkeren de ondernemer 20 % omzet verlies bezorgt. Daarom zijn wij tegen betaald parkeren. Wij willen gewoon voldoende parkeerplaatsen.

 

 

 

 

Trots op Nederland meent dat er probleem een tekort is aan parkeerplaatsen.

Trots op Nederland  vindt dat de voorstanders van betaald parkeren de regioconcurrentie steunen en de ondernemers in onze gemeente te kort doen. Wij willen aantrekkelijk blijven en de drempel voor consumenten laag houden. Anders gaan deze het elders zoeken. Wij zijn voorstander van het invoeren van blauwe parkeerzones in de winkelgebieden met een maximum verblijfsduur van 2 uur.

De exploitatie van de parkeergarages in Bussum is een constante zorg en een kostbaar gegeven. TROTS is voorstander van het verlenen van betaalde parkeervergunningen aan bewoners van het centrum en daar gevestigde ondernemers en hun personeelsleden in deze parkeergarages om de parkeerruimte op het maaiveld te verruimen. Het parkeren in om het centrum liggende woonwijken door bezoekers en werknemers moet worden teruggedrongen zodat het groene karakter van deze wijken wordt verstevigd.

2.4 Economische zaken

Economie

Gooise Meren heeft door haar centrale ligging en goede bereikbaarheid langs de A1 veel te bieden. Dat moet worden uitgebuit door onder andere de vestiging van bedrijven te stimuleren en de in onze gemeente liggende bedrijfsterreinen te revitaliseren. De plaatselijke economie is belangrijk. Een florerend bedrijf betekend werk, en werk betekent inkomen en inkomen betekent koopkracht.

 

Een florerend bedrijf betekend werk, en werk betekend inkomen en inkomen betekent koopkracht.

Werken aan werk, voor eigen bewoners en zelfstandigen

Werken aan werkgelegenheid binnen eigen gemeente. Eigen bewoners eerst bij vacatures binnen de gemeente of inschakeling zelfstandigen uit eigen gemeente eerst boven inschakeling van forenzen van elders. Hierdoor terugdringen van onnodig reizen en de onkosten daaraan verbonden. Wat ook goed is voor het milieu.

 

Stimuleren lokale economie

Trots op Nederland vindt dat gezond lokaal economisch beleid gestoeld dient te zijn op samenwerking en gestructureerd overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en relevante organisaties.
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid. Het is essentieel dat niet alleen bewoners, maar ook degenen die van elders komen, zich thuis voelen in onze gemeente om er te kunnen winkelen of te recreëren.
De gemeente dient een stimulerend beleid te voeren om starters van ondernemingen aan ruimte te helpen.

De gemeente dient een stimulerend beleid te voeren om starters van ondernemingen aan ruimte te helpen.

Winkelbestand

Een groot en goed gespreid aanbod van winkels en markten trekt mensen (ook van buiten de gemeente) aan en is daarmee een magneet voor andere bedrijven in de buurt.Leegstand is achteruitgang. Wij willen dat de gemeente ondernemers die zich willen vestigen meer gaat faciliteren. In het kader van Citymarketing kan dit ook. Het succes van de dorpsmanager in Bussum bewijst dit.

 

•   Extra weekmarkten met een thema

Trots op Nederland wil extra weekmarken die een bepaald thema met zich meedragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een biologische markt. De woensdag leent zich hier prima voor. Het voordeel is dat voor de lokale centrum ondernemer dit voordelen met zich meebrengt.

Een extra weekmarkt is goed voor de economie en de centrum ondernemers en dus ook goed voor onze gemeente.

 

Een extra weekmarkt is goed voor de economie en de centrum ondernemers en dus ook goed voor onze gemeente.

 

 •   Diversiteit winkelaanbod

Diversiteit in het winkelaanbod is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Met name via het middel van citymarketing dient e worden gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van het winkelaanbod om te voorkomen dat bepaalde branches oververtegenwoordigd zijn.

 2.5. Onderwijs

 • •   Talentontwikkeling

Trots op Nederland wil maatwerk voor ieder kind. Talentontwikkeling begint al tijdens de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) wanneer kinderen hier vanaf 2,5 jaar aan deelnemen. Zo blijkt dat in onze buurlanden een betere start wordt gemaakt in het voltijds basisonderwijs. Ook vanwege de ontwikkeling van eigen talenten is  het belangrijk dat bij voorschoolse trajecten segregatie op vroege leeftijd wordt ondervangen en  voorkomen. Budgetten worden niet langer losgekoppeld, maar gebundeld zodat alle kinderen recht krijgen op een goede opvang en plezierig en goed peuteronderwijs.

 •   Primaire onderwijstaken

Te vaak worden scholen opgezadeld met allerlei nieuwe taken zonder daarin gefaciliteerd te worden, waardoor een politieke impuls ten koste gaat van het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat de school geen extra taken en verantwoordelijkheden krijgt, zonder extra budget. Wij vinden dat uitbreiding van taken extra budget verdiend.

 •   Onderwijs is ontwikkeling

Onderwijs is één van de pijlers waarop de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige en mondige burgers berust. Hoewel opvoeding in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders is behoren ook normen en waarden aandacht te krijgen binnen het onderwijs.

De primaire bemoeienis van de gemeente ligt naast de onderwijshuisvesting in het handhaven van de leerplicht, de kwaliteit van de voorzieningen en bekostiging van activiteiten en bestrijding van achterstanden. Kinderen met een beperking dienen zoveel mogelijk het reguliere onderwijs te volgen.

Zorg en aandacht voor zwakkere leerlingen is voor Trots op Nederland essentieel. Echter ook leerlingen die meer in hun mars hebben, dienen in het onderwijs tot hun recht te komen.

Voor ons is de keten consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool essentieel voor een goed onderwijs- en jeugdbeleid. Scholieren moeten zich in een veilige omgeving kunnen ontplooien tot verdraagzame mensen met verantwoordelijkheidsbesef. Wat het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs betreft, zou het voor iedere jongere mogelijk moeten zijn met een startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden.

 

 

2.6.  Cultuur, Recreatie en sport

 

 • •   Ontwikkelen economische potentie van het toerisme

De economische potenties van het (cultuur-) toerisme zijn verder te ontwikkelen zowel ten dienste van de directe werkgelegenheid alsmede het positieve effect op het midden- en kleinbedrijf. Het particulier initiatief inzake sport en recreatie verdient zo mogelijk ondersteuning in onze gemeente. Gooise Meren heeft op historisch en recreatief terrein zeer veel te bieden. Met het Muiderslot en de Vesting Naarden, de jachthavens, het winkelcentrum van Bussum en de goede bereikbaarheid per spoor via het station Naarden-Bussum dient onze gemeente zich op te werpen als een toeristisch attractieve bestemming. Niet alleen voor de binnenlandse (dag)toerist, maar zeer zeker voor de vele buitenlandse toeristen die een bezoek aan Amsterdam brengen.

 •   Cultureel

Trots op Nederland realiseert zich dat er op het gebied van cultuur behoefte is aan faciliteiten.  Onze gemeente is rijk aan uitvoerende kunstenaars, maar er is een groot gebrek aan betaalbare atelierruimte. Wij streven er naar dit tekort zo snel mogelijk weg te werken.

 

Ook zijn wij van mening dat een gemeente met een omvang als de onze een eigen bioscoop verdient. Telde Bussum ooit drie bioscopen nu beschikt men nog slechts over een kleine bioscoop met een beperkt aanbod.

 

•   Meedenken met het verenigingsleven

Voor alle verenigingen moet de gemeente een luisterend oor hebben en meedenken. Nu, maar zeker ook in de toekomst. De nieuwe gemeente Gooise Meren telt vele verenigingen, zoals voetbal- en hockeyclubs. Mede gelet op het feit dat met het in stand houden van elk van die verenigingen voor de gemeente omvangrijke bedragen gemoeid zijn is Trots op Nederland van mening dat er een integrale sportnota moet komen waarin ook gekeken moet worden waar samenvoeging van verenigingen positieve effecten kan hebben zonder dat de bereikbaarheid voor met name de jeugdleden in het gedrang komt.

 

 • •   Jeugd en sport

Wij zijn er een voorstander van dat sport voor de jeugd vanuit de overheid wordt gestimuleerd. Zowel scholen als sportverenigingen die op dit vlak met een goed idee komen, krijgen onze steun. Wij zijn voorstander van de herinvoering van het schoolzwemmen. Zeker nu voor de minder draagkrachtige inwoners het zwemonderricht voor hun kinderen erbij inschiet.

2.7 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening

Inkomensbeleid is rijksbeleid. Op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een bijstandsuitkering aan die inwoners, die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven. Aanvullend hierop kan in bepaalde gevallen bijzondere bijstand worden verleend.

 

 •   Werk of bijstand

Nederland en ook de gemeente Gooise Meren heeft te leiden onder het aan transparantie ontbrekende juk van Europa. Steeds meer wordt het duidelijk dat het regeren in eigen land door zwakke politieke leiders wordt overgedragen aan een Europa met veel nationale eigenbelangen. Werk is voor de binnenlandse economie erg belangrijk en ook plaatselijk hebben we al en krijgen we nog meer met de crisisperikelen te maken. Ook de nasleep mogen we niet onderschatten.

 

2.8. Volksgezondheid en milieu

 • •   Duurzaam Gooise Meren

Trots op Nederland wil deze ambitie opschroeven. De prikkels voor duurzame investeringen moeten daarom volgens ons duidelijk vergroot worden. Want het verduurzamen van de gemeente is een samenspel van burgers, bedrijfsleven en overheid.Trots op Nederland wil meer doen om het gebruik van energie te verkleinen.Behalve het milieu aspect speelt ook het financieel aspect een rol.

In deze tijd hebben we ook te maken met een steeds oplopende energierekening. Maar dat kan anders. Wij willen meer doen en investeren in het gebruik van duurzame energie. Trots op Nederland draagt het milieu en innovatie een warm hart toe.

 

We hebben hier redenen voor:

➢       Het is beter voor het milieu

➢       Het is goedkoper

➢       Een investering in duurzame middelen wordt terugverdiend.

 

 • •   Geen windmolens

Trots op Nederland wil geen windmolens op het grondgebied van de gemeente. Deze geld verslindende hobby kosten de gemeenschap veel aan subsidie en de terugverdientijd is meer dan de technische levensduur. Kortom, verliesgevend voor de hele gemeenschap en alleen een voordeel voor de energiemaatschappij die onder het mom van duurzaam profiteert van de hype die is opgelegd door de Europese Unie. Wij streven naar duurzame energie zoals zonne-energie

    Repressie en preventie tegen drugsgebruik

Naast repressie is ook preventie van belang, waarbij dat wiJ denken aan de rol van jeugdzorg, jeugdbeleid, verslavingszorg en onderwijs. Wij willen meer aandacht voor preventie en een actieve harde aanpak tegen het drugsgebruik.

 

 

 

 •    Voorlichting ouders over alcoholgebruik jongeren

Trots op Nederland wil dat ouderen meer voorlichting krijgen over alcohol en drugsgebruik.
Dit om een preventieve werking te realiseren tegen het gebruik van alcohol en drugs.

  Gooise Meren en ouderenzorg

Ouderenzorg is en blijft één van de belangrijkste speerpunten van ons.

We moeten ervoor waken dat, door de huidige bezuinigingen in de ouderenzorg, steeds meer ouderen gedoemd zijn om het zelf maar uit te zoeken. Ouderen moeten persoonlijk betrokken worden bij het zoeken naar zorg op maat.

Daarom wil wij ook graag met hen in gesprek om te horen wat de gemeente zoal kan doen om ouderen zo lang mogelijk de regie in eigen hand te laten houden.

We willen niet over ouderen praten maar juist met hen. Samen zoeken naar de juiste zorg met een realistische kijk op de kosten.

Samen zoeken naar de juiste zorg met een realistische kijk op de kosten.

 

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet gericht zijn op de inwoners die deze ondersteuning hard nodig hebben en deze hulp niet zelf kunnen betalen. Daarom pleiten wij  ook voor een realistische inkomenstoets, zodat mensen die deze hulp echt nodig hebben niet buiten de boot kunnen vallen. De WMO is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Dit betreft zowel ouderen als gehandicapten. Geen vrije interpretatie dus meer van deze wet door gemeenten. Te vaak worden ouderen gezien als een kostenplaatje. Wij willen naar de ouderen kijken naar wat ze wel kunnen in plaats van ze te beoordelen op eventuele beperkingen.

 

TROTS wil naar de ouderen kijken naar wat ze wel kunnen in plaats van ze te beoordelen op eventuele beperkingen.

 •   Decentralisatie WMO

Vanwege de decentralisatie aangaande de WMO zal er een toekomst gericht protocol moeten komen voor ouderen en de zorgbehoevende medemens.

Dit dient een helder, gemakkelijk en toegankelijk protocol te zijn. Dit om de simpele reden dat ouderen en hulpbehoevende niet voor hun plezier aankloppen voor hulp. Maar ook wil wij benadrukken dat iedere burger actief zijn steentje moet bijdragen en een ieder dit doet op zijn manier en binnen zijn mogelijkheden.

 

 •   Efficiënt omgaan met het budget

Trots op Nederland is fel tegen de passief afwachtende houding met de instelling " de overheid betaald wel". Want dat kan in de toekomst wel eens tegenvallen. Uiteindelijk zijn de budgetten die de gemeenten krijgen voor de overheveling van de WMO niet één op één budget, daarom er zal er efficiënt met de centjes om moeten worden gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 •   Mantelzorg

Mantelzorgers voor ouderen en de hulpbehoevende medemens dienen meer het gevoel te krijgen dat zij bij de gemeente kunnen aankloppen voor advies ondersteuning en begeleiding. Trots op Nederland wil hier een vaste (gezicht) coach of begeleider voor aanstellen als centraal aanspreekpunt bij de gemeente. Ook moet er meer bekendheid gegeven worden vanuit de gemeente naar de burger wat een mantelzorger doet.

 âž¢       Zorgen voor vaste contactpersonen binnen WMO hier hechten ouderen veelal veel waarde aan.

➢       Trots op Nederland wil ouderen motiveren en activeren. Veelal word hier te weinig aan gedacht.

2.9 Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting

 • •   Duurzaam wonen en bouwen

Het eigen woningbezit dient te worden gestimuleerd, ook voor starters. Maar ook willen wij meer aandacht voor meer betaalbare huurwoningen in het sociale segment.

In programma’s van eisen voor bestemmingsplannen en gemeentelijke bouwplannen en door afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties kan het duurzaam bouwen en wonen worden gestimuleerd.

 

 • •   Sociale huurwoningen

Het lijkt er soms wel eens op dat het vanzelfsprekend is dat iedereen maar een huis koopt. Trots op Nederland is van mening dat door de weinige beschikbare grond en de daarbij hoge prijs de bouw en verkoop van woningen zal stagneren.

 

Daardoor zal blijken dat mensen weer meer willen, en ook moeten, huren.

Daarom pleiten wij voor een gezond evenwicht tussen betaalbare koopwoningen en  sociale huurwoningen. Wij zie ook dat vanwege de weer stijgende huizenprijzen en het al hoge prijsniveau in onze gemeente, gecombineerd met de aanzienlijke verscherpte hypotheekeisen van banken, vele starters geen kansen hebben op de huizenmarkt. Daarom moet er aanbod voldoende zijn om ook deze starters te kunnen voorzien van een huurwoning. Het afstoten van sociale huurwoningen door woningcoöperaties werkt in dit kader averechts.

 

 • •   Seniorenwoningen

Ook wil TROTS aandacht voor seniorenwoningen. Uiteindelijk is het schandalige bezuinigsbeleid van deze regering PvdA/VVD veel veranderd omtrent deze senioren. Toelating tot een verzorgingshuis is alleen nog mogelijk als ze ziek zijn en moeten worden verpleegd. Daar wil Trots op Nederland op inspringen. Bouwen voor senioren op strategische plaatsen. Plaatsen die voor een senior aantrekkelijk zijn gezien de bereikbaarheid van de voorzieningen en winkelgebied. Bij woningbouwprojecten kan ook meer dan nu worden gekeken naar meer-generatiewoningen.